Eindeloos ontwerpen en uitgeven vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Eindeloos ontwerpen en uitgeven houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Eindeloos ontwerpen en uitgeven te Den Haag (Carnegielaan 6). Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Laatste aanpassing is gedaan op 24 mei 2018. Via de hyperlink Privacyverklaring onderaan de website van Eindeloos ontwerpen en uitgeven kun je de laatste versie altijd inzien. Je kunt het privacy statement printen en/of opslaan door gebruik te maken van de daarvoor bestemde knop bovenaan de pagina.

Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Sociale media

Eindeloos ontwerpen en uitgeven is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Instagram. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Eindeloos ontwerpen en uitgeven volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw sociale media.

Communicatie van Eindeloos ontwerpen en uitgeven

Je kunt je voor verschillende nieuwsbrieven van Eindeloos ontwerpen en uitgeven opgeven. Als je je registreert bij Eindeloos ontwerpen en uitgeven ontvang je in sommige gevallen een nieuwsbrief tenzij je je hebt afgemeld. Jouw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief.

In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je je kunt afmelden.

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +31703882087 of per e-mail via info@eindeloos.com. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Eindeloos ontwerpen en uitgeven:

Eindeloos ontwerpen en uitgeven

Carnegielaan 6

2517 KH Den Haag

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan info@eindeloos.com. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruikmaakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je zich niet afmelden. Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; Eindeloos ontwerpen en uitgeven kan niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd.

Verstrekking aan derden

Eindeloos ontwerpen en uitgeven kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor Eindeloos ontwerpen en uitgeven en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Eindeloos ontwerpen en uitgeven optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met Eindeloos ontwerpen en uitgeven afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Eindeloos ontwerpen en uitgeven.

Voor het overige verstrekt Eindeloos ontwerpen en uitgeven alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door Eindeloos ontwerpen en uitgeven of door Eindeloos ontwerpen en uitgeven ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Eindeloos ontwerpen en uitgeven de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen met ons via e-mail aan info@eindeloos.com of per telefoon via +31703882087.